Choju Kaboku-zu Byobu / Hand-painted Kyo-yuzen

$1,069.74

In Stock

Made in Japan

Instruction Manual Included